DWD 979-999

DWD 979-999

“979-999 ดีดับบลิวดี เอ็กซ์ตร้า ทินเนอร์”
สำหรับใช้ผสมสีให้เจือจางและทำความสะอาด

วิธีใช้งาน

ใช้ผสม: 979-999 ดีดับบลิวดี เอ็กซ์ตร้า ทินเนอร์ สำหรับผสมกับ 979 ดีดับบลิวดี COLOR WOODSTAIN EXTRA EXTERIOR ในกรณีที่ต้องการให้สีเจือจางในงานทา-พ่นที่อุณหภูมิสูง หรือเพื่อเจือจางสีมีความข้นมากจนทาไม่ได้ให้สามารถทา-พ่นได้ง่าย ในอัตราส่วนตามความเหมาะสมของงานแต่ไม่ควรเกิน 10%
ใช้ล้าง: ล้างเครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งาน, เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่เปรอะเปื้อนจากการปฏิบัติงานก่อนสีแห้งตัว

ข้อควรระวัง
เป็นสารระเหย
ปิดฝาให้แน่นทุกครั้งหลังเปิดออกใช้งาน

“979-999 DWD Extra Thinner”
FOR MIXING AND CLEANING PURPOSE
MIXING : 979-999 DWD EXTRA THINNER may be added in 979 DWD COLOR WOODSTAIN EXTRA EXTERIOR in case of preference. Thinner can be added no more than 10%.
CLEAN UP: DWD THINNER should be used to remove and improve the cleanliness of the wood, and can be used to remove stain or dirt during coating or before the film becomes dry.

CAUTION
It’s VOLATILE.
CLOSE LID TIGHTLY AFTER USE TO PREVENT EVAPORATION

CATEGORY